HAVDALAH SERVICE

HINEI EIL      

 

KIDDUSH      

 

BLESSING OVER SPICES      

 

BLESSING OVER HAVDALAH CANDLE      

 

HA MAVDIL      

 

EI-LI-YA-HU HA-NA-VI      

 

SHA-VU-A TOV