SHABBAT MORNING

LAAHZOK B’DIVREI TORAH      

BLESSING FOR TALLIT      

MA TOVU      

CHATSI KADDISH       

BARUCH & RESPONSE      

YOTSER      

AHAVAH RABAH      

SHEMA & RESPONSE     

VAHAVTA      

MICHAMOCHA      

TSUR YISRAEL      

ADONAI SEFATAI      

AVOT EIMAHOT      

GEBUROT      

KEDUSHA      

L’DOR VADOR      

YIS MECHU      

KEDUSHAT HAYOM      

AVODAH      

HODA AH      

BIRCHAT SHALOM      

OSEH SHALOM      

AHL SH’LOSHA      

EIL HARACHAMIM      

KI MI TSIYON      

BARUCH SHEH’NATAN      

SH’MA & ECHAD      

GADLU      

L’CHA ADONAI       

TORAH BLESSING BEFORE      

TORAH BLESSING AFTER      

V’ZOT HATORAH, YIYIYI YISRAEL & TORAH ORAH      

HAFTORAH BLESSING BEFORE      

HAFTORAH BLESSING AFTER      

HODO      

ETZ CHAIM      

ALEINU      

KIDDUSH SHABBAT MORNING, V’SHAMRU      

MOTZI      

MOTZI (REFORM)      

ADON OLAM      

EIN KEILOHEINU