SHABBAT EVENING

LAAHOSK B’DIVREI TORAH      

 

L’HITAHTEIF TZITZIT      

 

CHATZI KADDISH      

 

BARECHU & RESPONSE      

 

MAARIV ARAVIM      

 

AHAVAT OLAM      

 

SH’MA & RESPONSE      

 

V’AHAVTA      

 

MI CHAMOCHA      

 

HASHKIVEIU      

 

V’SHAMRU      

 

ADONAI S’FATAI & ETERNAL G-D – AVOT V’LMAHOT      

 

G’BUROT      

 

K’DUSHAT HASHEM      

 

YISMECHU      

 

K’DUSHAT HAYOM      

 

AH-VO-DAH      

 

HODAAH      

 

BIRCHAT SHALOM      

 

OSEH SHALOM      

 

AL SH’LO-SHA D’VA’RIM      

 

EIN-KAMOCHA      

 

ALE HA-RA-CHA-MEEM      

 

KI ME TSION & B’RACHU SHEH-NA-TAN      

 

SH’MA & ECHAD      

 

GADLU L’ADONAI      

 

L’CHA ADONAI      

 

TORAH BLESSING BEFORE      

 

TORAH BLESSING AFTER      

 

V’ZOT HATORAH, YIYIYI YISRAEL, & TORAH ORAH      

 

HAFTORAH BLESSING BEFORE      

 

HAFTORAH BLESSING AFTER      

 

HODO      

 

ETZ CHAIM      

 

ALEINU      

 

KIDDUSH SHABBAT EVENING      

 

ADON OLAM      

 

EIN KEILOHEINU